info@aluminum-artist.com +86 13556890771
Production Equipment

Արտադրական համակարգ

Ընդհանուր գործընթացի հոսքի աղյուսակը

pic1

01. Ձուլման Արտադրության գործընթաց

pic2

02. Էքստրուզիայի արտադրության գործընթաց

pic3

03. Օքսիդացման արտադրության գործընթաց

pic4

04. Էլեկտրոֆորեզի արտադրության գործընթաց

pic5

05. Փոշի ծածկույթի գործընթացը

pic6

06. Fluorocarbon Spraying գործընթացը

pic7

07. Ջերմամեկուսիչ պրոֆիլի գործընթաց

pic8